99999
Tải Nâng: 230Kg Max Cao: 15.8m
2000000000
Tải Nâng: 230Kg Max Cao: 16.1m
2000000000
Tải Nâng: 230Kg Max Cao: 17.7m