99999
Tải Nâng: 250Kg Max Cao: 21.7m
99999
Tải Nâng: 450Kg Max Cao: 23.8m
99999
Tải Nâng: 340Kg Max Cao: 27.9m
99999
Tải Nâng: 230Kg Max Cao: 15.8m
2000000000
Tải Nâng: 230Kg Max Cao: 16.1m
2000000000
Tải Nâng: 230Kg Max Cao: 17.7m