99999
Tải Nâng: 250Kg Max Cao: 21.7m
99999
Tải Nâng: 450Kg Max Cao: 23.8m
99999
Tải Nâng: 340Kg Max Cao: 27.9m